Hvem er vi

Om oss

Dalsbygda skytterlag holder til helt øverst i Nord-Østerdalen, hvor vi både har 15m, 100m og 200m bane.
Vi er et svært aktivt skytterlag, som gjennomfører mellom 20-25 små og store arrangement i løpet av sesongen både inne og ute.

Skytterlaget har ca. 150 medlemmer hvor noen er aktive innen DFS og baneskyting, mens andre driver med jakt og jaktskyting.

Hos oss er det rom for alle!

Lyst å bli medlem – ta kontakt med oss.

Historie

Dalsbygda Skytterlag
1866

Dalsbygda Skytterlag, som er det eldste nåvæerende lag i bygda, er heldig stilt som har sine eldste protokoller inntakt.

Dette er av stor historiskbetydning for kommende slekter. Jeg siterer fra det aller første som er nedskrevet:

” Den 7. J anuar 1866 konstitueredes Dalsbygdens Skytterlag, der omfatter hele Anexet Ous, og hvis formaal er at virke for utbredelse af
ferdighet i Legemsøvelser og Våbenbrug. I Generalforsamlingen som holdtes ovennevnte dato, bleve udkast til Love vedtagne og valg på
3 Bestyrere med lige antall Supleanter samt 1 Kasserer foretaget. Valget fikk sådant udfall:

a) Til Bestyrelse:

1.Skolelærer Peder N. Østgaard …………. ..28 st.
2.Landbrugsseminarist Peder H.G]elten..27 st.
3.Jæger Ole Nilsen østgaard ……………. ..23 st.

b) Til Supleanter:

1 .Jæger Jon Estensen Moseng ………….. ..11 st.
2.Peder Estensen Myran ……………………. ..9 st.
3.Ole Haakonsen Gjelten …………………… ..5 st.

c) Til Kasserer ved særskilt valg:
Gårdbr. Ole Johnsen Myrtrøen …………. .. 15 st.

Af bestyrelsen valgtes P.N.Østgaard til Formand og Peder H.Gjelten til Viceformand.”
Dette var første valg på stfitelsesmøte. Videre på dette møte vart lover vedtatt:

” Love for Dalsbygdens Skytterlag.
Pgr. 1
Øiemedet er at virke for utbredelse. av Ferdighet i Legemsøvelser og Våbenbrug.

Pgr. 2.
Som medlem af Skytterlaget antages enhver mand. Som laveste aldersgrense fastsettes kon-
firmasjon eller fylte 15 år.

Pgr. 3.
Øvelsene består om Sommeren i Gymnastikk, Eksersis og deslige, samt Skiveskydning, om
Vinteren i Skiløbning m.v.
Bestyrelsen bestemmer den nærmere anordning af øvelserne og antage Ledere og Instruktører.”

Dette fra innledningen til de første lover for Skytterlaget.

Det var nok mundladningsrifler som var i bruk på denne tid. Dette gar frem av et vedtak gjort på

generalforsamlingen i juni 1867: “Bestyrelsen indkjøber for innevæerende år Krudt og Bly i partier på
Skytterlagets regning og overlater medlemmene dette til indkjøbspris”.
Samme år får laget innbydelse fra Tønset Skytterlag til et “Kredsskyttermøde for 9. de krets
i sommerens løb”.
I 1868 tilyser de en “premieskydning for hele Skytterlaget”. Dette er nok den første felles
skyting for hele laget. De beslutter samtidig at 25% av premiene som de vinner, går til lagets kas-
se. Det var nok bare pengepremier som ble brukt. I protokollen for de nermeste årene er det bare
referater fra årsmøtene. En ser ikke at årsberetningene er innført.
I år 1868 er det på generalforsamlingen i februar besluttet å inndele laget i “roder”, og hver
rode skal selv sørge for sine skydninger”. Det ble inndelt i 5 roder med fig. rodeformenn:
For rode nr. 1. Peder Estensen Myran. For nr.2. Ole J. Myrtmen.
For nr. 3. Ingjerd Nilsen Qstgaard. For nr. 4. Ole Nilsen Qstgaard, og for nr. 5. Ingjerd Halstensen Sundmoen, Os.

I 1873 ble det pa årsmøtet vedtatt ” at give Sentralforeningen en spesiedaler årlig af lagets
kasse”. En går ut fra at dette var kontingent.
År 1876 den 9. januar er det holdt generalfor-
samling, 10 medlemmer var fremmøtt. Sltat fra protokollen:
” Det blev da vedtaget med 6 mot 4 stemmer at Skytterlaget for det første skal heves. Skytterla-
gets inventarium bliver indtil næermere beslutning tages, bevæerende hos Bestyrelsen.”

Det er da en krise i Skytterlagets historie. Det er vanskelig å finne grunnen for et slikt vedtak
da det i protokollen ikke finnes noe som kan gi oss svar på dette. “Den 25. mars 1877 afholdtes møte, efter for-
udgående bekjentgjørelse, i Dalsbygdens Skytterlag hvortil 11 medlemmer møtte. I møte blev følgende beslutninger tagne.

1 . Skytterlagets midler deles mellem de aktive og passive medlemmer for regnskapsåret 1875,
med undtagelse av de medlemmer som meldte seg inn ved premieskytingen det nevnte år.
Utbyttet beregnes efter den af de delingsberettigede medlemmer i tidens løb ærlagte Kontingent.
2. Valgtes en komite på. 2 medlemmer til at forestå delingen, samt selge Skytterlagets Inventarium, med sådant utfall.
Peder E. Myran ………………………………… ..6 st.
Embret Vangsgj elten ………………………… ..5 st.
3. Fristen for ovennevnte delingsafslutning settes til årets utgang.”
Etter noen år i dødvannet ble tanken om å reorganisere skytterlaget tatt opp på et møte i
Dalsbygdens Ungdomsforening vinteren 1885.

æresmedlemmer

Disse ble utnevnt til æresmedlemmer på 80 års jubileet.

Per M. Nordvang

Oliver I. Nordvang

Edvard Ryen

Per Ousten

Per J. Berg

Jon J. Berg

per p. grue

per h. berg

nils vangsgjelten

per e. berg

per j. aamo

nils utheim

Disse ble utnevnt til æresmedlemmer på 125 års jubileet.

ingmar e. ryen

jon p. aamo

petter johaug

Disse ble utnevnt til æresmedlemmer på 150 års jubileet.

Olav aamo

gudbjørn ryen

per gunar bakken

jon egil bakken

lederliste

Peder M. Østgaard

1866-67

Peder E. Myran

1868-69

Ole Jonhsen Myrtrøen

1870

Embret Vangsgjelten

1871-74

Martinus H. Gjelten

1875-76

Elias Gjelten

1885-89

Nils S.Trøen

1890

Ole J. Lilletrøen

1891-92

Erling Engan

1893 og 96

Per M. Nordvang

1897-1902

Per Østgårdseggen

1903-04

Per M. Nordvang

1905-06

Fridgeir Gjelten

1907-08

Oliver I. Nordvang

1909-10

Nils Utheim

1911

Nils Vangsgjelten

1912

Per J. Berg

1913-14

Oliver I. Nordvang

1915-16

Jon J. Berg

1917-18

Hans K. Berg

1919-20

Johannes P. Grue

1921-22

Einar Norset

1923-24

Håkon A. Gjelten

1925-26

Mikkel A. Utstumo

1927-28

Håkon A. Gjelten

1929-30

Mikkel A. Utstumo

1931-34

Jon P. Aamo

1935-36

Kristen J. Berg

1937

Georg Nyhaug

1938

Thore S. Grue

1939-40 og 1945-46

Ingmar E. Ryen

1947

Rolf Johnsen

1948-49

Olav Ryen

1950

Ivar Grue

1951-54

Jon P. Aamo

1955-56

Leif Brataas

1957-58

Per Østeng

1959

Magnus Breen

1960

Arnfinn Myren

1961

Petter Johaug

1962

Jon J. Meli

1963-64

Paul Krog

1965

Embret Myrtrøen

1966-67

Harald Rønningen

1968-69

Jon Egil Bakken

1970-71

Olav Aamo

1972

Sverre Østgård

1973

Per Gunnar Bakken

1974-75

Edvard Ryen

1976-77

Per Akeren

1978-79

Olav Lysgård

1980

Olav Aamo

1981-82

Per Gunnar Bakken

1983

Leif Olav Nordvang

1984

Per Akeren

1985-86

Jon Egil Bakken

1987-92

Steinar Grue

1993

Gudbjørn Ryen

1994-2001

Jon Egil Bakken

2002-15

Anniken Moseng Ryen

2016-